Výroba

V prvé řadě je nejdůležitější, aby si zákazník našel kontakt na správného výrobce dřevěných schodišť např. na internetu, nástěnce a nebo v propagačních materiálech. Další krok, který následuje je dohodnutí schůzky a domluvení prvních základních detailů provedení. Nejdůležitější faktory této schůzky jsou prokonzultovány na místě, kde se v prvotní fázi domlouvají především na ceně, druhu, představě investora, typu použité konstrukce a nutnosti nafocení místa realizace  a jeho přesného zaměření.

Návrh dřevěného schodiště

Realizace schodiště se dá pomyslně rozdělit do tří etap:

  • shromáždění dat
  • výroba schodiště
  • montáž

Shromáždění dat

Po dohodnutí nejdůležitějších faktorů první schůzky a odevzdání fotodokumentace nastává další fáze realizace dřevěného schodiště a tou je detailnější rozpracování. Investor si v této fázi vybírá druh řeziva (pouze jakostní I.třída – bez suků a kazů, vysušení na 8-11°C), druh povrchové úpravy (hladká, frézovaná). Po této fázi nastává výběr druhu použitého dřeva s doporučením druhu dřeva na konkrétní požadavky investora s ohledem na mechanické vlastnosti. Požadavky a rozměry prostoru jsou zaneseny do plánovacího PC programu pro výrobu schodišť. Software zpracuje údaje a sestaví grafický model schodiště se všemi technickými parametry. Výkresy jsou v měřítku 1:1.

V dnešní době je nejpoužívanějším řezivem buk, ten je cenově výhodný. Do módy se dostává javor. V rustikálu je prezentovaný dub, je dražší. Struktura dřevin viz.příloha obr.č.18 – obr.č.24. Méně používané typy dřevin jsou například třešně, ořechy.

Cena dřevěného obkládaného schodiště se pohybuje od 45 000Kč do 80 000Kč. Záleží na použitém materiálu, typu zábradlí, množství obkládaného. Při obložení i podstupnice cena roste. Cena u samonosných celodřevěných schodišť se pohybuje od 60 000Kč do 120 000Kč, kdy 120 000Kč je horní hranice. Ve výsledné fázi vychází samonosné celodřevěné schodiště i přesto levnější než schodiště obkládané.

Výroba schodiště

Podle firmy Truhlářství Procházka se obklady betonových schodišť vyrábí následovně:

Podle výkresové dokumentace se spočítá spotřeba materiálu. Na výrobu schodišť se používá kvalitní vysušené řezivo o relativní vlhkosti 8 – 10%. Používají se nejčastěji fošny o tloušťce 50 mm. U prodejce vysušeného řeziva si výrobce osobně vybere potřebný materiál, pokud možno té nejvyšší kvality. Z tohoto řeziva se vyrobí následně průběžné spárovky na zkracovací pile. Podle šablon se na zkracovací pile z fošen vykrátí přířezy na stupně, madla a sloupky zábradlí. Na okružní pile se z takto vykráceného materiálu nařežou vlysy o šířce 80 mm.  Vlysům se na srovnávací frézce srovná jedna plocha a dvě hrany. Poté se na tlousťkovací frézce vytlousťkují na tloušťku 45 mm. Z takto připraveného materiálu se zhotoví průběžné spárovky na stupně. Vlysy se skládají dle barvy a kresby dřeva do stupňů o potřebné šířce – nejčastěji však 300 mm.


Dřevo je přírodní materiál, který vlivem teploty a vlhkosti neustále pracuje. Proto se vlysy obrací vždy střídavě pravou a levou stranou. Pravou stranou se rozumí strana dřeva, která je blíže jádru stromu. Tímto se částečně zabrání deformacím. Vlysy se slepí polivinilacetátovým lepidlem na tupo. Pomocí ztužidel se stáhnou a po asi 1 hodině je lepidlo vytvrzeno. Spárovky se následně na tloušťkovací frézce vytloušťkují na konečnou tloušťku 40 mm. Na takto připravené spárovky se nalepí papírové šablony v M 1:1. Na kotoučové pile se podle šablon oformátují. Poté se na spodní frézce vyfrézuje drážka pro podstupně, která je od přední hrany umístěna 20 mm o hloubce 15 mm. Do této drážky bude při montáži osazen podstupeň. Dále se pomocí ruční frézy zhotoví na přední hraně stupně rádius 12 mm. V tomto okamžiku jsou stupně připravené na broušení.

Následuje příprava materiálu pro výrobu zábradlí. Na sloupy zábradlí se sklíží spárovka potřebné délky o průřezu 80x80 mm. Ve středu sloupku se zhotoví drážka o průřezu 14x14 mm. Přes ni je při montáži sloup kotven. Podle šablon se zhotoví madla a podmadla zábradlí, do nichž jsou na dlabačce vyvrtány otvory o průměru 20 mm. Při montáži se do těchto vyvrtaných otvorů osadí příčky zábradlí – v našem případě nerezová trubka o průměru 20 mm s dřevěnými doplňky. Pro pohodlné uchycení madla jsou opatřeny rádiusem o R3 mm. Tento rádius je rovněž použit na podmadlech a sloupech zábradlí. Dále se zhotoví podesta schodiště o tloušťce 20 mm a z dýhované dřevotřísky se naformátují podstupně. Viditelné hrany podstupňů se zadýhují dýhou.


Takto připravený materiál je nutno před samotnou povrchovou úpravou dokonale obrousit. Broušení se provádí pomocí egalizační brusky. Nejprve se schodišťové dílce brousí brusným pásem o velikosti brusného zrna 80 (číslo na brusném pásu uvádí počet brusných zrn na 1 mm²). Následně se broušení provede brusným pásem 100 a pro dokonalé vybroušení ploch se ve finálním broušení použije brusno o velikosti zrna 120. Rádiusy na madlech, podmadlech a sloupech zábradlí se brousí ručně.


Po dokonalém obroušení schodišťových dílů následuje povrchová úprava. K povrchové úpravě schodišť je používán polyuretanový lak PUR SUPER STEP DE 1260. Jedná se o speciální lak určený pro lakování schodů, stálý na světlé, velmi dobře odolný proti oděru a kluznosti. Je to lak s přísadou thixotropního prostředku. Schodišťové dílce jsou nastříkány základní vrstvou a nechají se zaschnout. Schnutí do druhého dne zvýší plnící schopnost následujícího lakování. Před druhým finálním nástřikem se provede mezibrus brusným zrnem 220. Mezibrus se provede bezprostředně před následujícím lakováním. Po dokonalém vytvrzení laku se veškeré díly schodiště zabalí do smršťovací folie, aby se při přepravě na stavbu zbránilo jejich poškození.


Montáž

6.3.1    Montáž schodů

Před samotnou montáží schodů se nejprve železobetonový skelet schodiště očistí od hrubých nečistot a napenetruje přípravkem SOKRATES, který betonovému povrchu uzavře póry  a zabrání prašnosti povrchu. Takto je povrch připraven pro dokonalé přilnutí lepidla.

Následně jsou do každého schodu zavrtány ocelové trny, které slouží k výškovému vyrovnání stupňů. Na místě se nejprve stupně a podstupně osadí na sucho, případně se dle potřeby tak zvaně dopasují. Poté se na stupně ze zadní strany přilepí podstupeň a zafixuje se pomocí vrutů. Samotné lepení stupňů se provádí pomocí montážní pěny. Na obvod schodiště se nanese rychleschnoucí polyuretanová pěna (modrá) a střed se vyplní nískoexpanzní polyuretanovou pěnou (žlutá). Rychleschnoucí pěna vytvrdne asi za 5 minut, díky tomu zrychlí čas montáže a není nutné stupně zatěžovat. Ostění schodiště se dle požadavků zákazníka zapraví buď akrylovým tmelem nebo se zalištují.


6.3.2    Montáž zábradlí

Nejprve se v místech kde budou osazeny sloupy zábradlí navrtají otvory pro ocelové kotvy, které jsou pomocí chemického lepidla zalepeny do betonu. Do těchto kotev se přes zhotovenou drážku ve středu sloupu přišroubuje zábradlí závitovou tyčí o průměru 12 mm, která prochází přes sloup. Poté se ke sloupům vruty přišroubují podmadla, po kterých se nasadí příčky zábradlí. Na ně se navlečou madla zábradlí a přišroubují se. Na sloupy zábradlí jsou za pomocí kolíků a silikonového lepidla upevněny hlavice sloupů, které zakryjí kotvící šroub. Všechny montážní otvory v celé konstrukci schodiště jsou zaslepeny okrasnými dřevěnými krytkami.


Montáž schodiště je hotová za jeden den. Trvá přibližně 12-16 hodin. Zákazník je při předání díla seznámen se bezpečným používáním schodiště a jeho údržbou.

Postup montáže dřevěného obkladu viz.obrázková příloha obr.č.25 -  obr.č.43.


Údržba a vlastnosti dřevěného schodiště

Vlivem změny teploty a vzdušné vlhkosti dřevo pracuje, proto je nutno dodržet podmínky ČSN 060210 - Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. Schodiště ze dřeva jsou určena do vlhkostně a teplotně stabilizovaného prostředí, tj. do prostředí s teplotou od cca 18 - 24°C a vlhkostí 45 - 50 %. Dřevu nejlépe vyhovují vyrovnané podmínky a klima bez velkých výkyvů. Zhotovitel výrobků ze dřeva neodpovídá za změny způsobené extrémními hodnotami nebo výkyvy teploty - pod 10° a nad 24° C, a vlhkostí - pod 45% a nad 60% po namontování díla. V případě nedodržení těchto podmínek objednatelem nemůže zhotovitel zaručit rozměrovou stálost výrobků, nižší i vyšší vlhkost a teplota dřevu škodí.

Musí se dbát na to, aby schodiště nebylo dlouhodobě vystaveno prostředí, než je výše uvedeno. Na dlouhodobé změny prostředí dřevo citlivě reaguje. Při nízké vlhkosti, např. při topení v zimě, materiál sesychá. Objevují se trhliny a spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích. Při vysoké vlhkosti dochází k bobtnání a zvlnění plochy. Přestože po dlouhodobém vlivu nevhodného prostředí se opět nastolí optimální podmínky, deformace přírodního materiálu pak již nikdy zcela nezmizí a jsou trvalé. V topné sezóně se doporučuje přiměřeně přivlhčovat vzduch v bytě. Nedoporučuje se umísťovat radiátory a topná tělesa pod schodiště nebo do jejich těsné blízkosti. Vysoká teplota nebo její velké výkyvy mohou způsobit vznik trhlin nebo dřevěné výrobky jinak poškodit.


U obkladu betonových stupňů je třeba dbát dostatečného vysušení betonu. Tyto podmínky řeší ČSN 74 45 05 - Podlahy - Společná ustanovení. Vlhkost betonového podkladu nesmí překročit 2% objemové hmotnosti. Rozdílná vlhkost vycházející z betonu a ze vzduchu může vést ke zkroucení stupňů nebo stupně jinak poškodit. Řádně vysušené řezivo, které je k výrobě používáno, má tendenci zvýšenou vlhkost absorbovat a to může po montáži výrobku způsobit některé problémy.

Po montáži výrobků je třeba co nejdříve (nejpozději však do 7 dnů) odstranit z výrobků lepenku, kterou jsou přelepeny stupně na ochranu před poškozením např. u schodišťových stupňů. Při pozdním odstranění lepenky se mohou na dřevě vlivem chemické reakce vytvořit viditelné pruhy.

Povrchová úprava schodišť je prováděna speciálními laky, oleji a nátěry. Aby takto ošetřená schodiště udržela svůj vzhled co nejdéle, je nutné zabránit chůzi po schodech ve znečištěné obuvi nebo v obuvi s ostrými podpatky. Poškození mohou způsobit i drápky zvířat, hračky, písek apod. Nedoporučuje se v prostoru schodiště používat hrubou nebo plastickou omítku nebo malbu. Jsou sice efektní, ale nelze zabránit uvolňování drobných ostrých částic, které mohou způsobit nechtěné poškození povrchu stupňů. Případnému poškození povrchu je možno zabránit také použitím kobercových nášlapů. K poškození jsou mnohem náchylnější mořené schody a obklady betonových schodů. Případné poškození mořeného povrchu – poškrábáním, pádem předmětu a podobně se jen velmi obtížně uvádí do původního stavu. Dojde-li přece jen k poškození výrobků, je možno poměrně snadno svépomocí lak opravit, aniž by byl zásah příliš zřetelný. Opravené místo může ale po nějakou dobu vykazovat odlišnou barvu, teprve časem se barva sjednotí. Na opravu je ale nutno použít shodný druh laku.


Povrch se nesmí příliš namáčet, přílišná péče neustálým otíráním dřevu škodí. Na ploše se nikdy nesmí nechat stát voda. Vyvarujte se přílišného navlhčení povrchu, vrchní vrstva dřeva by mohla absorbovat vlhkost a nátěr by se mohl poškodit.© 2012 iCard